dimecres, 26 de gener de 2011

Junta d'AMPA

DATA: Dimarts, 1 de bebrer de 2011
HORA: 20:00 (Hora prevista d'acabament 22:00h)
LLOC: Escola

ORDRE DEL DIA
1.- Lecura i aprovació, si s'escau, de l'acta anterior
2.- Informacions sobre l'assemblea: renovació de càrrecs
3.- Informacions diverses: setmana de febrer, contacontes, ...
4.- Informació i valoracions de les comissions
5.- Torn obert d'intervencions